clash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clash.

Từ điển Anh Việt

 • clash

  /klæʃ/

  * danh từ

  tiếng chan chát, tiếng loảng xoảng

  the clash of weapons: tiếng vũ khí va vào nhau loảng xoảng

  sự xung đột, sự va chạm, sự mâu thuẫn, sự bất đồng

  a clash of interests: sự xung đột về quyền lợi

  sự không điều hợp (màu sắc)

  * động từ

  va vào nhau chan chát, đập vào nhau chan chát

  swords clash: kiếm đập vào nhau chan chát

  đụng, va mạnh; đụng nhau

  the two armies clashed outside the town: quân đội hai bên ngoài đường phố

  I clashed into him: tôi đụng vào anh ta

  va chạm, đụng chạm; mâu thuẫn

  interests clash: quyền lợi va chạm

  không điều hợp với nhau (màu sắc)

  these colours clash: những màu này không điều hợp với nhau

  rung (chuông) cùng một lúc; đánh (chuông...) cùng một lúc

  (+ against, into, upon) xông vào nhau đánh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clash

  * kỹ thuật

  ẩu đả

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clash

  a state of conflict between persons

  Synonyms: friction

  a state of conflict between colors

  her dress was a disturbing clash of colors

  be incompatible; be or come into conflict

  These colors clash

  Synonyms: jar, collide

  disagree violently

  We clashed over the new farm policies

  Similar:

  clang: a loud resonant repeating noise

  he could hear the clang of distant bells

  Synonyms: clangor, clangour, clangoring, clank, crash

  brush: a minor short-term fight

  Synonyms: encounter, skirmish

  collide: crash together with violent impact

  The cars collided

  Two meteors clashed