shot rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shot rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shot rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shot rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shot rock

    * kỹ thuật

    mảnh đá bị bắn phá