stroke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke.

Từ điển Anh Việt

 • stroke

  /strouk/

  * danh từ

  cú, cú đánh, đòn

  to receive 20 strokes: bị đòn

  stroke of sword: một nhát gươm

  killed by a stroke of lightning: bị sét đánh chết

  finishing stroke: đòn kết liễu

  (y học) đột quỵ

  a stroke of apoplexy: đột quỵ ngập máu

  sự cố gắng

  he has not done a stroke of work: nó không gắng làm một tí việc gì cả

  to row a fast stroke: chèo nhanh

  nước bài, nước đi, "cú" , "miếng" , "đòn" ; sự thành công lớn

  to invent a new stroke in cricket: phát minh ra một "cú" mới cong crickê

  a stroke of genius: một ý kiến độc đáo

  a stroke of business: sự buôn may bán lời; một món phát tài

  a stroke of luck: dịp may bất ngờ

  lối bơi, kiểu bơi

  nét (bút)

  up stroke: nép lên

  down stroke: nét xuống

  to portray with a few strokes: vẽ bằng một vài nét

  I could do it with a stroke of the pen: tôi chỉ gạch một nét bút là xong việc ấy

  finishing strokes: những nét sửa sang cuối cùng, những nét trau chuốt cuối cùng

  tiếng chuông đồng hồ

  it is on the stroke of nine: đồng hồ đánh chín giờ

  to arrive on the stroke [of time]: đến đúng giờ

  tiếng đập của trái tim

  người đứng lái làm chịch (ở cuối thuyền) ((cũng) stroke oar (hiếm))

  cái vuốt ve; sự vuốt ve

  * ngoại động từ

  đứng lái (để làm chịch)

  vuốt ve

  to stroke somebody down

  làm ai nguôi giận

  to stroke somebody ['s hair] the wrong way

  làm ai phát cáu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stroke

  * kinh tế

  sự chuyển vận của sàng

  * kỹ thuật

  bước

  độ di chuyển

  độ lệch

  đường đi

  gõ

  hành trình

  khoảng chạy

  khoảng hở bàn ép

  kỳ (động cơ đốt trong)

  nét chữ

  nét gạch

  nét kẻ

  nét ký tự

  nhấn

  sự va đập

  vết giũa

  xây dựng:

  bước công việc

  đường gạch

  đường nét (bút)

  hành trình công việc

  khoảng nâng

  tiến trình công việc

  ô tô:

  chu kỳ

  khoảng chạy piton

  kì

  thay đổi khoảng chạy

  điện lạnh:

  cú gõ

  y học:

  đột qụy

  hóa học & vật liệu:

  hành trình (pittong)

  toán & tin:

  nét (font)

  sự gõ (phím)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stroke

  (sports) the act of swinging or striking at a ball with a club or racket or bat or cue or hand

  it took two strokes to get out of the bunker

  a good shot requires good balance and tempo

  he left me an almost impossible shot

  Synonyms: shot

  a sudden loss of consciousness resulting when the rupture or occlusion of a blood vessel leads to oxygen lack in the brain

  Synonyms: apoplexy, cerebrovascular accident, CVA

  a light touch

  a light touch with the hands

  Synonyms: stroking

  (golf) the unit of scoring in golf is the act of hitting the ball with a club

  Nicklaus won by three strokes

  the oarsman nearest the stern of the shell who sets the pace for the rest of the crew

  a mark made on a surface by a pen, pencil, or paintbrush

  she applied the paint in careful strokes

  any one of the repeated movements of the limbs and body used for locomotion in swimming or rowing

  a single complete movement

  touch lightly and repeatedly, as with brushing motions

  He stroked his long beard

  strike a ball with a smooth blow

  row at a particular rate

  treat gingerly or carefully

  You have to stroke the boss

  Similar:

  throw: the maximum movement available to a pivoted or reciprocating piece by a cam

  Synonyms: cam stroke

  accident: anything that happens suddenly or by chance without an apparent cause

  winning the lottery was a happy accident

  the pregnancy was a stroke of bad luck

  it was due to an accident or fortuity

  Synonyms: fortuity, chance event

  solidus: a punctuation mark (/) used to separate related items of information

  Synonyms: slash, virgule, diagonal, separatrix