stroke of admission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke of admission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke of admission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke of admission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke of admission

    * kỹ thuật

    hành trình hút

    hành trình nạp