stroke of shear blade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke of shear blade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke of shear blade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke of shear blade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke of shear blade

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    độ mở rộng lưỡi kéo