stroke capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke capacity

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dung lượng xi lanh