stroke of crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke of crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke of crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke of crane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stroke of crane

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  khoảng nâng của cẩu

  cơ khí & công trình:

  tầm nâng của cần trục