stroke density nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke density nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke density giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke density.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke density

    * kỹ thuật

    mật độ nét kẻ