stroke upward nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke upward nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke upward giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke upward.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke upward

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khoang chạy lên