stroke function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke function

    * kỹ thuật

    hàm Sefơ

    toán & tin:

    hàm Schaeffer