stroke font nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke font nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke font giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke font.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke font

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    font nét

    phông nét gạch