stroke counter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke counter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke counter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke counter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke counter

    * kỹ thuật

    máy đếm hành trình