stroke down ward nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke down ward nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke down ward giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke down ward.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke down ward

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khoảng chạy xuống