stroke centerline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke centerline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke centerline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke centerline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke centerline

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường gạch giữa