stroke edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke edge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke edge

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mép gạch