stroke text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke text.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke text

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    văn bản hình nét