stroke device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke device

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết bị gạch

    thiết bị gõ