stroke limiter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke limiter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke limiter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke limiter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke limiter

    * kỹ thuật

    bộ giới hạn lực nâng