stroke dropping free height nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke dropping free height nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke dropping free height giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke dropping free height.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke dropping free height

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chiều cao rơi búa