stroke, upward nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke, upward nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke, upward giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke, upward.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke, upward

    * kỹ thuật

    khoảng chạy lên