stroke setting crank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke setting crank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke setting crank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke setting crank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke setting crank

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tay quay điều chỉnh hành trình