stroked nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroked nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroked giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroked.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroked

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    viên đá chạm rãnh