stroke of lever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke of lever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke of lever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke of lever.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke of lever

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tầm với của đòn bẩy