stroke output nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke output nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke output giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke output.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke output

    * kỹ thuật

    y học:

    hiệu suất đập tim