stroke writer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke writer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke writer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke writer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroke writer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ ghi nét gạch