slash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slash.

Từ điển Anh Việt

 • slash

  /'slæʃ/

  * danh từ

  vết chém, vết rạch, vết cắt

  đường rạch, đường cắt (ở áo phụ nữ...)

  đống cành lá cắt (khi đốn cây)

  * động từ

  rạch, cắt, khía

  hạ (giá), cắt bớt

  to slash a speech: cắt bớt nhiều đoạn trong một bài diễn văn

  quất, quật, đánh (bằng roi)

  (thông tục) đả kích, đập tơi bời (một cuốn tiểu thuyết...)

  (quân sự) chặt (cây) để làm đống cây cản

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slash

  an open tract of land in a forest that is strewn with debris from logging (or fire or wind)

  a strong sweeping cut made with a sharp instrument

  Synonyms: gash

  cut with sweeping strokes; as with an ax or machete

  Synonyms: cut down

  cut open

  she slashed her wrists

  Synonyms: gash

  cut drastically

  Prices were slashed

  Similar:

  cut: a wound made by cutting

  he put a bandage over the cut

  Synonyms: gash, slice

  solidus: a punctuation mark (/) used to separate related items of information

  Synonyms: virgule, diagonal, stroke, separatrix

  flog: beat severely with a whip or rod

  The teacher often flogged the students

  The children were severely trounced

  Synonyms: welt, whip, lather, lash, strap, trounce

  convulse: move or stir about violently

  The feverish patient thrashed around in his bed

  Synonyms: thresh, thresh about, thrash, thrash about, toss, jactitate