lash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lash.

Từ điển Anh Việt

 • lash

  /læʃ/

  * danh từ

  dây buộc ở đầu roi

  cái roi

  cái đánh, cái quất; sự đánh, sự quất bằng roi

  to be sentencel to the lash: bị phạt roi, bị phạt đòn

  lông mi ((cũng) eye lash)

  sự mắng nhiếc, sự xỉ vả; sự chỉ trích, sự đả kích

  to be under the lash: bị đả kích gay gắt

  * động từ

  đánh, quất

  to lash a horse across the back with a whip: quất roi vào lưng ngựa

  to lash its tail: quất đuôi vào hông (thú)

  to lash against the windows: tạt mạnh vào cửa sổ (mưa)

  to lash [against] the shore: đánh vào bờ, đập vào bờ (sóng)

  kích thích, kích động

  speaker lashes audience into a fury: diễn giả kích động những người nghe làm cho họ phẫn nộ

  mắng nhiếc, xỉ vả; chỉ trích, đả kích

  buộc, trôi

  to lash two things together: buộc hai cái lại với nhau

  to lash out

  đá bất ngờ (ngựa)

  to lash out at someone

  chửi mắng như tát nước vào mặt ai

  to lash out into strong language

  chửi rủa một thôi một hồi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lash

  * kỹ thuật

  buộc

  độ lỏng lẻo

  liên kết

  nối

  sự nối

  sự va chạm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lash

  leather strip that forms the flexible part of a whip

  Synonyms: thong

  lash or flick about sharply

  The lion lashed its tail

  bind with a rope, chain, or cord

  lash the horse

  Antonyms: unlash

  Similar:

  eyelash: any of the short curved hairs that grow from the edges of the eyelids

  Synonyms: cilium

  whip: a quick blow delivered with a whip or whiplike object

  the whip raised a red welt

  Synonyms: whiplash

  flog: beat severely with a whip or rod

  The teacher often flogged the students

  The children were severely trounced

  Synonyms: welt, whip, lather, slash, strap, trounce

  whip: strike as if by whipping

  The curtain whipped her face