strap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strap.

Từ điển Anh Việt

 • strap

  /stræp/

  * danh từ

  dây (da, lụa, vải...); đai da

  dây liếc dao cạo

  (kỹ thuật) bản giằng (mảnh sắt nối hai tấm gỗ...)

  cánh bản lề

  (the strap) trận đòn bằng dây da

  * ngoại động từ

  buộc bằng dây da; đánh đai

  liếc (dao cạo)

  (y học) băng (vết thương) bằng băng dính

  đánh bằng dây da

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strap

  * kinh tế

  dải

  đai

  dây da

  một bán hai mua

  quyền chọn bộ ba

  * kỹ thuật

  bản ghép (bản giằng)

  bản lề

  bản nối

  băng

  băng dải

  dải

  đai

  đai đàn hồi

  đai lò xo

  đai truyền

  dây

  dây đai

  dây đeo

  dây treo

  giá hình cung

  kẹp lò xo

  nẹp

  nối ray

  ốp ray

  tấm đệm

  tấm nối

  thanh nẹp

  vòng kẹp

  vòng kẹp lo xo

  vòng ôm

  điện:

  cu roa

  hóa học & vật liệu:

  curoa bản ghép

  cơ khí & công trình:

  đai chuyền

  giá đỡ treo

  kẹp bằng tấm ép

  nối đai truyền

  xây dựng:

  màng đệm

  tấm đệm (mỏng)

  thanh phụ (để nối)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strap

  an elongated leather strip (or a strip of similar material) for binding things together or holding something in position

  hanger consisting of a loop of leather suspended from the ceiling of a bus or train; passengers hold onto it

  a band that goes over the shoulder and supports a garment or bag

  Synonyms: shoulder strap

  whip consisting of a strip of leather used in flogging

  tie with a strap

  Antonyms: unstrap

  sharpen with a strap

  strap a razor

  secure (a sprained joint) with a strap

  Similar:

  flog: beat severely with a whip or rod

  The teacher often flogged the students

  The children were severely trounced

  Synonyms: welt, whip, lather, lash, slash, trounce