strap saw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strap saw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strap saw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strap saw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strap saw

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cái cưa đai