strapper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strapper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strapper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strapper.

Từ điển Anh Việt

 • strapper

  /'stræpə/

  * danh từ

  người vạm vỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strapper

  Similar:

  bull: a large and strong and heavyset man

  he was a bull of a man

  a thick-skinned bruiser ready to give as good as he got

  Synonyms: bruiser, Samson