strap-oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strap-oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strap-oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strap-oil.

Từ điển Anh Việt

  • strap-oil

    /'stræpɔil/

    * danh từ

    trận đòn dây da