lashings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lashings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lashings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lashings.

Từ điển Anh Việt

  • lashings

    * danh từ

    Nhiều; thừa mứa

    lashings of domestic hot water: có rất nhiều nước nóng ở nhà

Từ điển Anh Anh - Wordnet