scads nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scads nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scads giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scads.

Từ điển Anh Việt

 • scads

  /skædz/

  * danh từ số nhiều

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) số lượng lớn

  scads of money: vô số tiền

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scads

  * kinh tế

  số nhiều

  số nhiều, vô số

  vô số

Từ điển Anh Anh - Wordnet