whipping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whipping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whipping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whipping.

Từ điển Anh Việt

 • whipping

  /'wipi /

  * danh từ

  trận roi, trận đòn; sự đánh đập, sự quất

  mũi khâu vắt

  sự vấn chỉ đầu dây (cho khỏi x)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • whipping

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  sự quấn đầu cáp

Từ điển Anh Anh - Wordnet