blister nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blister nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blister giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blister.

Từ điển Anh Việt

 • blister

  /'blistə/

  * danh từ

  vết bỏng giộp; chỗ giộp da; chỗ phồng da

  to raise blisters: làm giộp da

  chỗ bị phồng lên, chỗ bị giộp lên (sơn); chỗ rỗ (thuỷ tinh, kim loại)

  (y học) thuốc làm giộp da, cao làm giộp da

  * động từ

  làm giộp lên, làm phồng da lên; giộp lên; nổi phồng lên

  (thông tục) đánh giập mông đít

  (thông tục) quấy rầy, làm phiền (ai)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blister

  * kinh tế

  bong bóng

  sinh bọt

  sự sinh bọt

  * kỹ thuật

  bọt

  bọt khí

  chỗ rỗ

  gỉ sắt

  hốc khí

  nổi bọt

  nốt phồng

  mụn nước

  phồng rộp

  rỗ (trên kim loại)

  rõ khí

  sự rộp

  ô tô:

  bong tróc

  giộp lên

  phồng lên (sơn)

  xây dựng:

  chỗ lượn sóng

  chỗ phồng lên

  chỗ rộp lên

  ụ neo

  hóa học & vật liệu:

  vệt rỗ khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blister

  a flaw on a surface resulting when an applied substance does not adhere (as an air bubble in a coat of paint)

  (botany) a swelling on a plant similar to that on the skin

  (pathology) an elevation of the skin filled with serous fluid

  Synonyms: bulla, bleb

  get blistered

  Her feet blistered during the long hike

  Synonyms: vesicate

  subject to harsh criticism

  The Senator blistered the administration in his speech on Friday

  the professor scaled the students

  your invectives scorched the community

  Synonyms: scald, whip

  cause blisters to form on

  the tight shoes and perspiration blistered her feet