blister packaging machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blister packaging machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blister packaging machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blister packaging machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blister packaging machine

    * kỹ thuật

    máy đóng bao xốp