blister steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blister steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blister steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blister steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blister steel

    * kỹ thuật

    thép xementit dễ hàn