blister edge and foil machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blister edge and foil machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blister edge and foil machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blister edge and foil machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blister edge and foil machine

    * kỹ thuật

    máy đóng bao màng và gập mép xốp