blister gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blister gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blister gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blister gas.

Từ điển Anh Việt

 • blister gas

  /'blistəgæs/

  * danh từ

  hơi độc, làm giộp da

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blister gas

  * kỹ thuật

  y học:

  khí làm phỏng da