blistery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blistery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blistery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blistery.

Từ điển Anh Việt

 • blistery

  /'blistəri/

  * tính từ

  giộp lên, có nhiều chỗ bỏng giộp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blistery

  * kỹ thuật

  nổi bọt

  rỗ

  cơ khí & công trình:

  rộp lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blistery

  Similar:

  blistering: hot enough to raise (or as if to raise) blisters

  blistering sun

  blebby: covered with small blisters