blistered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blistered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blistered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blistered.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blistered

    * kỹ thuật

    bị rỗ

    có bọt