blister blight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blister blight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blister blight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blister blight.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • blister blight

    a disease of Scotch pines

    a disease of tea plants

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).