blister copper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blister copper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blister copper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blister copper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • blister copper

    an impure form of copper having a black blistered surface

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).