blister beetle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blister beetle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blister beetle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blister beetle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • blister beetle

    beetle that produces a secretion that blisters the skin

    Synonyms: meloid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).