blister-fly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blister-fly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blister-fly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blister-fly.

Từ điển Anh Việt

 • blister-fly

  /'blistə,bi:tl/ (blister-fly) /'blistəflai/

  fly)

  /'blistəflai/

  * danh từ

  bọ ban miêu

  bột nam miêu (để) làm giộp da