whipping shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whipping shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whipping shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whipping shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whipping shaft

    * kỹ thuật

    trục uốn

    cơ khí & công trình:

    trục rung