whipping-boy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whipping-boy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whipping-boy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whipping-boy.

Từ điển Anh Việt

  • whipping-boy

    /'wipi b i/

    * danh từ

    (thông tục) người làm bung xung