whipping post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whipping post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whipping post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whipping post.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whipping post

    post formerly used in public to which offenders are tied to be whipped

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).