whipping top nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whipping top nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whipping top giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whipping top.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whipping top

    a top that is spun by whipping

    Synonyms: whip top

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).