whipping quality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whipping quality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whipping quality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whipping quality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whipping quality

    * kinh tế

    loại có độ phồng